یکپارچگی سیستم های مختلف

یکپارچگی سیستم های مختلف

تمام نرم افزارهای آرمان سیستم پارس به صورت یکپارچه طراحی شده تا در هماهنگی کامل با یکدیگر کار کنند. همین امر به ما اجازه داده تا با ارائه بسته های مختلف برای کسب و کارها در قالب راهکارهای تخصصی، نیازهای حوزه های کاری گوناگون را تا حد امکان برطرف کنیم. به این ترتیب اسناد تهیه شده در یک نرم افزار قابل انتقال به سایر نرم افزارهای آرمان سیستم پارس بوده و می توانید به طور مستقیم برخی از عملیات ها را به صورت جامع اجرایی کنید.

 

 

 

  • یکپارچگی تمام نرم افزارها
  • سازگاری با نرم افزارهای دیگر
  • انجام عملیات های گوناگون به صورت جامع
  • انتقال آسان اسناد بین نرم افزارها